Deri në 12% ulje nëse rezervoni hotelin në Agoda.com!

Vende ekzotike, hotelet më të mira, shërbim premium dhe oferta ekskluzive — me kartat Visa dhe sistemin online të rezervimit të hoteleve Agoda, gjithçka është e mundur menjëherë!

Më shumë se 985,000 objekte në mbarë botën, privilegje personale, program bonus dhe shumë më tepër.

Për të përfituar nga oferta:

 • Për të përfituar këtë ofertë, rezervimet duhet të kryhen në faqen web të Agoda nëpërmjet link-ut të posaçëm: agoda.com/c/visacemea.
 • Oferta nuk mund të kombinohet me oferta ose promocion të tjera në faqe ose në pronë.
 • Oferta është e vlefshme vetëm për tarifat e akomodimit dhe nuk aplikohet për taksa dhe tarifa. 
 • Ekzistojnë kushte të veçanta për vendet dhe objektet e akomodimit.

 • Promocioni nuk është i transferueshëm, i akumulueshëm, nuk mund të këmbehet me para në dorë ose produkte të tjera dhe nuk mund të përdoret së bashku me zbritje të tjera, promocione, artikuj me zbritje dhe artikuj me çmime fikse (përveç nëse specifikohet).
 • Promocioni është i disponueshëm për kartat kualifikuese Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, Visa Business, Visa Platinum Business dhe Visa Signature Business. Mbajtësit e kartës duhet të kryejnë pagesën me kartën e tyre Visa për të përfituar nga Promocioni.
 • Promocioni është i aplikueshëm vetëm për rezervimin e pronave të zgjedhura dhe të përcaktuara tregtare, të kryera vetëm nëpërmjet faqes së dedikuar të promocionit: Agoda.com.
 • Agoda rezervon të drejtën të prezantojë "oferta taktike" të përzgjedhura dhe të përkohshme në nivele më të larta zbritje për shtete të caktuara.
 • Promocioni i nënshtrohet kushteve dhe afateve të Agoda-s. Në rast mosmarrëveshje, vendimi i bankës dhe/ose Agoda do të jetë përfundimtar.
 • Zbritja e Promocionit aplikohet vetëm për tarifat e dhomës së akomodimit (duke përjashtuar taksat lokale, tarifat e shërbimit, tarifat shtesë, konsumimet personale dhe të ngjashme).
 • Visa dhe/ose Agoda mund të ndryshojnë kushtet dhe afatet në çdo kohë. Promocioni mund të pezullohet ose anullohet në çdo moment pa njoftim paraprak.
 • Zbritja e Promocionit do të shfaqet vetëm në formularin e rezervimit të faqes së Promocionit pasi të keni futur një numër të vlefshëm të kartës së pagesës Visa.
 • Për të shmangur dyshimet, zbritja do të aplikohet për transaksionet që ndodhin në muajin e kryerjes së rezervimit nga mbajtësi i kartës, dhe jo me qëndrimin në hotel.
 • Zbritja e Visa-s do të aplikohet vetëm për transaksionet që kryhen nëpërmjet Agoda. Zbritja e Visa-s nuk do të zbatohet për asnjë rezervim ku pagesa kryhet direkt në hotel.

Oferta është e vlefshme për mbajtësit e kartave Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, Visa Business, Visa Platinum Business dhe Visa Signature Business.

Oferta është e vlefshme deri më 14 maj 2025.

Kushtet dhe afatet e ofertës mund të ndryshohen nga organizatori i promocionit pa njoftim të mëtejshëm.