Deri në 12% ulje në rezervimet e hoteleve te Agoda.com!

Vende ekzotike, hotelet më të mira, shërbime premium dhe oferta ekskluzive — me kartat Visa dhe sistemin e rezervimit online të hoteleve në internet, çdo gjë është e mundur menjëherë!

Më shumë se 985.000 objekte në mbarë botën, privilegje personale program bonus dhe shumë më tepër.

Për të përfituar nga oferta:

 • Rezervimet duhet të bëhen përmes kësaj lidhje në faqen e internetit të Agoda-s, që të mund të përfitoni nga oferta: agoda.com/c/visacemea.
 • Oferta nuk mund të kombinohet me ofertat apo promvimet e tjera në këtë faqe apo te prona.
 • Oferta vlen vetëm për tarifat e akomodimit dhe nuk vlenë për taksat dhe tarifat. 
 • Ekzistojnë kushte të vecanta per vendet dhe objektet e akomodimit.
 • Promovimi është i patransferueshëm, jo kumulativ, nuk mund të këmbehet me para ose produkte të tjera dhe nuk mund të përdoret në lidhje me ndonjë zbritje tjetër, promovim, artikuj me zbritje dhe artikuj me çmim fiks (përveç nëse specifikohet).Promocvimi vlen për kartat kualifikuese dhe të pranueshme Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, Visa Business, Visa Platinum Business dhe Visa Signature Business. Mbajtësit e kartës duhet të kryejnë pagesën me kartën e tyre Visa për të përfituar nga Promovimi.
 • Promovimi është i zbatueshëm vetëm për rezervimin e pronave të zgjedhura dhe të përcaktuara tregtare, të bëra vetëm përmes një faqeje të dedikuar të uljes së Promovimit: Agoda.com.
 • Agoda rezervon të drejtën të jape "oferta taktike" të përzgjedhura dhe të përkohshme me ulje me te medha për vendet e zgjedhura.
 • Promovimi është subjekt i kushteve të Agoda-s. Në rast mosmarrëveshje, vendimi i Bankës dhe/apo Agoda-s do të jetë përfundimtar.
 • Ulja e promocionit zbatohet vetëm për tarifat e dhomës së akomodimit (pa përfshirë tatimet lokale, tarifat e shërbimit, pagesat shtesë, konsumimet personale dhe të ngjashme).
 • Visa dhe/apo Agoda mund t’i ndryshojnë termat dhe kushtet në çdo kohë. Promovimi mund të pezullohet ose anulohet  në çdo kohë, pa njoftim paraprak.
 • Zbritja promocionale do të figurojë vetëm në formularin e rezervimit të Faqes së dedikuar për promocionin, pasi që e keni futur numrin e kartës Visa  valide për pagesë.
 • Për shmangien e dyshimit , zbritja zbatohet për transaksionet që ndodhin në muajin që ka rezervuar mbajtësi i kartës, jo kur bëhet qëndrimi në hotel. 
 • Ulja Visa do të zbatohet vetëm për transaksionet që kryhen me Agoda. Ulja Visa nuk do të zbatohet për asnjë rezervim kur pagesa bëhet direkt në hotel.

Oferta është e vleshme për mbajtësit e kartave e Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, Visa Business, Visa Platinum Business dhe Visa Signature Business.

Oferta është e vlefshme deri më 14 maj 2025.

Kushtet e ofertës mund të ndryshohen nga organizatori i promocionit pa njoftim të mëtejshëml.