Патувајте удобно и безбедно со Visa благодарение на услугата за осигурување

Сите сопственици на Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite и Visa Platinum Business картичките автоматски добиваат патничко осигурување, додека некои картички имаат осигурување и за COVID-19.

Кои Виза картички ја имаат услугата за осигурување?

Кога започнува осигурителното покритие?

Како се обештетува за КОВИД-19?

ПРИДОБИВКИ ОД ОСИГУРУВАЊЕТО

ОПШТИ ПРАВИЛА И УСЛОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

Прашања и одговори