Moжности кои ги имате со Visa Premium картичките

Дознајте кои услуги и поволности можете да ги користитe!
Постојано работиме за да ја прошириме листата со поволности, па затоа посветете внимание на понудите на локалните меѓународни партнери.
Само сопствениците на премиум картичките Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite и Visa Platinum Business имаат пристап кон сите услуги.

Привилегии за патувања

speech bubble
speech bubble
Icon for your rights

Посебни понуди од партнерите

Oстварете поволности со користење на Visa Premium картичката!